InfoSlovník pojmů - Slovník pojmů

SLOVNÍK POJMŮ

Zde bychom Vás rádi seznámili se základními pojmy, se kterými se můžete setkat při výběru oleje či maziva. Věříme, že Vám tyto informace pomohou se v olejářské branži lépe orientovat. Na této straně naleznete nejpoužívanější termíny, podrobné vysvětlení specifikací ACEA i API a další užitečné informace. Pokud využijete odkazu Názvosloví z oboru, naleznete také ostatní technické pojmy z ropného průmyslu.


 • ACEA klasifikace

  V roce 1996 byla zavedená klasifikace dle ACEA jako nástupce zastaralé CCMC klasifikace. Z počátku byly oleje rozděleny do 3 tříd dle použití v jednotlivých druzích motorů. V roce 2004 byla klasifikace ACEA rozšířena o normy pro motory splňující emisní normu Euro 4 a budoucích přísnějších norem. Pro osobní automobily byla zavedena nová třída „C“ a třídy „A“ a „B“ byly sloučeny do kombinované.

  ACEA třída A - oleje pro benzínové motory osobních vozidel

  ACEA třída B - oleje pro naftové motory osobních a lehkých užitkových vozidel (dodávky)

  ACEA třída C - oleje „LOW SAPS“, kompatibilní s katalyzátory, pro benzínové nebo naftové motory osobních a lehkých užitkových vozidel vybavené dodatečnými systémy pro likvidaci škodlivin ve výfukových plynech pro snížení emisních hodnot na úroveň normy EURO 5

  ACEA třída E - oleje pro naftové motory těžkých užitkových vozidel (nákladní vozy, autobusy, stavební stroje apod.)


 • API klasifikace

  API - americká specifikace byla založena v polovině 20. století, až do začátku roku 2000 byla jednoznačně nejpoužívanější specifikací pro rozdělení olejů. Nyní již dávají výrobci (evropští) větší důraz na ACEA normy. Základem API  (American Petroleum Institut) je kategorizace olejů podle použití v benzínových nebo v naftových motorech.

  API třída S - „Service“ - oleje pro benzínové motory osobních vozidel

  API třída C - „Commercial“ - oleje pro naftové motory - současně pro osobní i nákladní vozidla

  Za symboly „S“ a „C“ jsou dále řazena písmena anglické abecedy vyjadřující výkonnost oleje. Vždy platí, že specifikace s písmenem dále od začátku abecedy splňuje vyšší kvalitativní nároky a takovýto olej prošel náročnějšími testy. Jako u předchozí klasifikace dle ACEA se i zde setkáváme s kombinovanými zápisy typu: SM/CF, SL/CF...

  Specifikace, která je uvedená na prvním místě (při čtení zleva doprava), je z pohledu využití preferovaná.

  Dnes nejvyšší specifikací pro osobní automobily je API SM/CF. Pro nákladní automobily API CI-4.


 • Viskozita

  Viskozita je základní veličina charakterizující olej. Je mírou vnitřního tření, vyjadřuje odpor, kterým tekutina působí proti silám snažícím se posunout její nejmenší částice. Je to tedy tekutost oleje při dané teplotě. Základní jednotka kinematické viskozity je mm2/s.


 • LOW SAPS

  LOW SAPS -  toto označení znamená, že olej obsahuje velmi nízký obsah sulfátové popela – SA, fosforu – P a síry – S. Takto označené oleje jsou používané v dnešních moderních motorech vybavené systémy na snížení emisí, např. DPF – dieselovými částicovými filtry – viz DPF. Tyto oleje mají označení tříd ACEA C1, C2, C3, C4. Oleje „LOW SAPS“ jsou kompatibilní s katalyzátory, pro benzínové nebo naftové motory osobních a lehkých užitkových vozidel vybavené dodatečnými systémy pro likvidaci škodlivin ve výfukových plynech.


 • DPF

  DPF (Diesel particulate filter) - naftový částicový filtr. Jde o zásobník ve výfuku, v němž se v mikroskopických kanálcích vnitřní porézní výplně zachycují i ty nejdrobnější částečky sazí a tím dosahují automobily vybavené těmito systémy nižší emisní hodnoty (Euro 4 a EURO 5).


 • EGR

  EGR (Exhaust Gas Recirculation) ventil - tento ventil je řízen ze sacího potrubí  podtlakovým vedením Je umístěn v sacím kolenu. Jeho úkolem je přivést část výfukových plynů zpět do spalovacích komor motoru, zmírnit tak teplotu spalování, a tím zredukovat podíl škodlivin ve výfukovém plynu.Termospínač,umístěný v podtlakovém vedení, vypne tento systém při teplotě pod + 20 stupňů.


 • SCR

  SCR (Selective Catalyst Reduction) - Vstřikování AdBlue – viz Ad Blue (směs močoviny s vodou o vysoké chemické čistotě) snižuje katalýzou množství emisí oxidů dusíku, které vznikají při spalování nafty. Používá se na nákladních automobilech, kde je cílem dosažení emisních hodnot Euro 4 a Euro 5.


 • AdBlue

  Ad Blue je velmi čistý 32,5 % vodný roztok močoviny, kvalita je předepsána normou DIN 700 70 (močovina pro automobilový průmysl). Tento bezbarvý, netoxický roztok se používá jako redukční prostředek pro technologii SCR (viz SCR) v dieselových motorech, redukuje resp. upravuje spaliny z oxidů dusíku na čistý dusík a vodní páru. Ad Blue snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech, a proto umožňuje splnění směrnice EURO 4, která platí od 1. října 2005. V principu umožňuje i dosažení směrnice EURO 5, která začla platit 1. října 2008.


 • Čerpadlo - tryska

  Vstřikovací systém automobily Volkswagen. U tohoto systému má každý válec motoru svou jednotku čerpadla s tryskou, která vstříkne správné množství paliva pod vysokým tlakem ve správnou chvíli do válce. Protože je jednotka montována do hlav válců, odpadá vysokotlaké potrubí, které je u tradičního vstřikovacího čerpadla nezbytností. Vstřikování systému čerpadlo/tryska přináší nižší emise škodlivin a vyšší výkon motoru. 


 • ATF

  ATF je kapalina pro automatické převodovky motorových vozidel, také nazývaná hydraulická převodová kapalina. Kapalina musí mít vhodný koeficient tření, dobrou závislost viskozity na teplotě a protioděrové vlastnosti. Další potřebné vlastnosti jsou vysoká oxidační stabilita, protikorozní vlastnosti, nízká pěnivost a kompatibilita se syntetickými pryžovými těsněními.


 • Aditiva

  Aditiva (nebo také přísady) jsou chemické látky přidávané do základového oleje za účelem zlepšení jeho užitných vlastností. Obsah aditiv v oleji se liší dle typu oleje. Nejvíce aditivivované jsou oleje motorové pro (nevyšší obsah aditiv - okolo 30% - mají oleje pro nákladní automobily), naopak nejméně aditivivované jsou například hydraulické oleje třidy HLP.


 • TRIBOTECHNIKA

  Tribotechnika aplikuje výsledky vědy nazývané tribologie do praxe. Přitom tribologie je nauka, která se zabývá chováním dotýkajících se povrchů ve vzájemném pohybu nebo při pokusu o vzájemný pohyb. Jde tedy o tření, opotřebení a mazání. Při vzájemném působení povrchů v pohybu dochází k odporu proti pohybu - ke tření. Důsledkem tření je opotřebení pohybujících se povrchů. Tření a opotřebení se zmenšuje mazáním, přitom mazivem může být látka jakéhokoliv skupenství. Co všechno tedy do tribotechniky patří:

  •    Maziva a zkoušení maziv.

  •    Materiály pro třecí dvojice.

  •    Výpočet, konstrukce a optimalizace třecích dvojic.

  •    Způsob mazání a mazací zařízení.

  •    Vědecké základy pro tření a opotřebení.

  •    Měřící a kontrolní metody pro tribotechnické pochody.

  •    Spolehlivost a diagnostika (v tomto případě tzv. tribodiagnostika) konstrukčních součástí 
        a skupin.

  •    Speciální technologické postupy vedoucí ke zvýšení odolnosti proti opotřebení.

  •    Organizace techniky mazání v provozu. • Názvosloví z oboru - další technické pojmy používané v ropném průmyslu

Info

  info k objednávkám: +420 774 373 937

EUR USD
 Doprava zdarma
nad 5000 Kč
 Originální výrobky
nejvyšší kvality
 Rychlé dodací
lhůty
 Možnost vrácení zboží
do 14 dnů